මුහම්මද් තුමාණන් විසින් බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කර අල් කුර්ආනය සැකසු බව සත්‍යය ද?

මෙහි පළමු ලිපියෙන් මුස්ලිම්වරුන් අනුගමනය කරන්නේ බයිබලයේ පළමු ගිවිසුම බවට ඇති මතය පිළිබඳ ව කරුණු ඉදිරිපත් කළෙමු. මෙම ලිපියෙන් මුහම්මද් තුමාණන් විසින් බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කොට අල් කුර්ආනය සැකසු බවට ඇති මතය විමසා බලන්නට අදහස් කරන්නෙමු. 

Read more

ඉස්ලාමිකයින් අනුගමනය කරන්නේ බෛබලයේ පැරණි ගිවිසුම නේද? 

බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කොට අල් කුර්ආනය මුහම්මද් තුමාණන් විසින් සකස් කළ බවට විශේෂයෙන් ම ඇතැම් කිතුනු සහෝදරයින්ගෙන් චෝදනාවක් දකින්නට ඇත. මේ පිළිබඳ ව සවිස්තරාත්මක ව සාකච්ඡා කරන්නට අපේක්ෂා කරන්නෙමු. මුස්ලිම්වරුන් බයිබලයේ පැරණි ගිවිසුම අනුගමනය කරන බවට ද මතයක් ඉදිරිපත් වී ඇත. මෙම ලිපියෙන් දෙවනුව සඳහන් කළ මතය පිළිබඳ ව කරුණු පැහැදිලි කොට තවත් ලිපියකින් පළමු චෝදනාවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස් […]

Read more

‘ගබ්සාව’ පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මතය කුමක් ද?

ගබ්සාව නීති ගත කරන්නට විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ගෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් වෙමින් පවතින අවධියක කාලීන මාතෘකාවක් ලෙස සලකා ‘ගබ්සා’වෙහි ශබ්ද කෝෂ අර්ථය, විද්‍යාත්මක විග්‍රහය, සමාජ ආර්ථික හා ආධ්‍යාත්මික අතුරු ඵලයන් ගැන මෙන්ම ඉස්ලාමීය ස්ථාවරය පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කරන්නට මෙම ලිපියෙන් අදහස් කරන්නෙමු. 

Read more

මුස්ලිම් නොවන්නෙකු මුස්ලිම්වරයෙකු ව විවාහ කර ගැනීමේ දී ඉස්ලාමය පිළිගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින්නේ ඇයි?

විවාහය පිළිදබඳ සෑහීමට පත්විය හැකි අර්ථකථනයක් දීමේ දුෂ්කරතාව පිළිබඳව සමාජ හා මානව විද්‍යාඥයින් අවධාරණය කර ඇත. ඊට හේතුව ඒ ඒ සමාජවල විවාහය සඳහා කලින් කලට විවිධ ක‍්‍රම අනුගමනය කිරීමත් එකම කාල පරිච්ඡේදයක් තූළ වුවත් සමාජ දෙකක විවාහ ක‍්‍රමය සමාන නොවන අවස්ථා ඇති බැවිනි.

Read more
1 2 3 212