දේව විශ්වාසය- (AV)

සැබෑවූ විශ්වාසයක් කෙනෙකු තුළ ගොඩනැගීමට නම් ඔහු සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි පළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more