“නෙතු විදා සත්‍යය සොයමු” නව කෘතියක ප්‍රවේෂයක්!

  ළඟදී දොරට වැඩුනු “නෙතු විදා සත්‍යය සොයමු” නම් කෘතිය ඉස්ලාමීය දැනුම් පිපාසයට පැන් දෝතක් වනු ඇත. එස්. සෙzයිනබ් හේවා හකුරු සහෝදරිය විසින් රචිත මෙම කෘතිය සවුදි අරාබියාවෙහි පිහිටී තායිෆ් කැඳවීමේ ආයතනයෙන් ඔබට ලබාගත හැක. විමසීම් සඳහා: 00966 557 019111 මුස්ලිම් හා මුස්ලිම් නොවන සැමට ප්‍රයෝජනවත් මෙම කෘතියෙහි පහත සඳහන් මාතෘකා ඇතුලත්ය:

Read more

සලාතයේ වැදගත්කම!

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාවන්ත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්            විශ්වය නිර්මාණය කලාවූ විශ්වයේ අධිපති වන අල්ලාහ් විසින් මිනිසාගේ සිත, කය, වචන සංවර කර ගැනීමෙන් මෙළොව ඉතා යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට සහ මරණින් මතු ජීවිතයේ ඉතාමත් සුන්දර වූ කිසිම දුකක් කරදරයක් ඇති නොවන්නා වූ ඒ මනරම් ස්වර්ගයට හිමිකම් ලබා ගැනීමට සලාතය නම් දේව නැමදුමෙන් සියළු මුස්ලිම්වරුන්ට යහමඟ පෙන්වා දී ඇත.

Read more

මුස්ලිම් කාන්තා ඇඳුම!

 අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් විශ්වය නිර්මාණය කල දා පටන් අල්ලාහ් විසින් මිනිස් වර්ගයා යහමඟ යැවීම සඳහා උසස්වූ මඟපෙන්වීම් ඉස්ලාම්හි හදුන්වා දී ඇත. එය පහසුවෙන් වටහා ගැනීම සඳහා විවිධ ප්‍රදේශවලට අල්ලාහ් විසින් දූතවරු යවා ඇත. ඉන් අවසන් නබි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහිව සල්ලම් තුමා විසින් ලොව වාසි ජනයාට පරපූර්ණ ජීවන ක්‍රමයක් අල්ලාහ් විසින් දායාදය කරන ලදි. එම පරිපූර්ණවූ ජීවන ක්‍රමය තුළ […]

Read more

දෙමාපියන් විසින් දරුවන් හට කළයුතු යුතුකම්

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් අල්ලාහ් විසින් මෙළොව මැවූ දා පටන් මිනිසාට අවශ්‍ය අංග සම්පූර්ණ ජීවන රටාවක් ඉස්ලාම් දහම තුළින් ලබා දී ඇත. එහි මඟ පෙන්වීම සඳහා දේව දුතයන් පහළ කර ඇත. ඉන් අවසාන දේවදුත මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ ක්‍රියා, අනුමත හා දැනුම්දුන් සියල්ල එක සිතින් සියළු මුස්ලිම්වරු විසින් පිළිපැදිය යුතුයි. ඉන් දෙමාපියන් විසින් තම දරුවන්ට කළයුතු යුතුකම් මනා ලෙස […]

Read more
1 2 3