විවිධ අගනා මාතෘකා යටතේ දේශණ කිහිපයක් (Video)

මව්ලවි සෆරුල්ලාහ් බහ්ජි තුමන් විසින් විවිධ අගනා මාතෘකා යටතේ පවත්වන ලද දේශණ ඔබත් නරඹන්න. අන් අය සමගද බෙදාගන්න.

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විවරණය සිංහල බසින්

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විවරණය සිංහල බසින් පරිවර්තනය: අර්රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යයස්ථානය ප්‍රකාශකයෝ: ප්‍රජා සම්බන්ධතා හා මග පෙන්වීමේ කාර්යාලය රබ්වා කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න sinhala quran tnrslate

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය ආගමික හා සංස්කෘතික අධ්‍යයන සංසදය (FRCS) කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න අල්කුර්ආන් සිංහල පරිවර්තනය

Read more

ඓතිහාසික බද්ර් සටන!

හිජිර් 2 වැනි වසරේ රමළාන් මස 17 වැනි දින සිදුවූ ඓතිහාසික බද්ර් සටන පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා අල් අන්ෆාල් 8 වැනි පරිච්ඡේදය කියවන්න. පහතින් ඇති link එක මත click කරන්න. පරිච්ඡේදය 8 – අල් අන්ෆාල්

Read more
1 2 3 81