4- ශාස්තෘවරුන් කෙරෙහිවූ විශ්වාසය (AV)

මිනිස් ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණවූ මඟ පෙන්වීම පිරිනැමිය හැක්කේ, අතීතය වර්තමානය අනාගතය පිළිබඳ ඥානය සතු ඒ එකම හිමියන් සර්ව බල සම්පන්න අල්ලාහ්ට පමණි. සෑම සමාජයකටම ශාස්තෘවරුන් එවමින් ඒ සම්පූර්ණවූ මඟ පෙන්වීම ඔහු ලබා දුන්නේය. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

අල්කුර්ආනයේ සඳහන් දූතවරුන් සම්බන්ධව මෙළොව ඇති ෛඑතිහාසික සාධක!

පරිවර්තනය: නිස්තාර් – ගම්පළ සර්ව බල සම්පන්න අල්ලාහ්, මුළු විශ්වයේම නිර්මාතෘවරයා හා පෝෂකයා වේ. මුළු මානව සංහතියම ඇදහිය යුත්තේ තම මැවුම්කරුවාටය.

Read more