දෙවිඳුන් සර්වකාලීන වන්නේ ඇයි? (Why Allah is eternal?)

විශ්වය ඇතුළු සෑම වස්තුවකටම ආරම්භයක් සහ අවසානයක් ඇත. එය විශ්ව සත්‍යයකි. ඒවාට ආරම්භයක් ඇතිවීමට නම් ඒවා කෙරෙහි යම් බාහිර බලයක් ක්‍රියා කළ යුතුය. එයද විශ්ව සත්‍යයකි. එහෙත් විශ්වයේ මැවුම්කරු ගැන අපට දැනගත හැකි එකම ක්‍රමය ඔහු දැනුම් දෙන පණිවිඩයක් පමණි. ඇයිද යත් ඔහු මේ විශ්වයේ මැවුම්කරු මිස විශ්වයට අයත් නොවන නිසාය.

Read more

සියළුම වක්තෘවරුන් පිළිගත් එකම දහම ඉස්ලාම්!

ඉදිරිපත් කිරීම: අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි නිෂ්පාදනය: උනෙයිzසා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

විශ්ව දහම ඉස්ලාම්! (AV)

ලොව ජිවත් වන සෑම පුද්ගලයකුටම පිළිපැදීමට ඉතා පහසු හා සරල දහම ඉස්ලාම් යන මාතෘකව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 10-07-2010 ස්ථානය: FRCS – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.94 MB} [audio:http://www.worldmuslimmedia.com/yayuthumaga/Audio/MP3/MADhalan04.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 106.71 MB}

Read more

මිනිස් ජීවිතයේ යථාර්ථය – (AV)

මිනිසා සිය ජීවිතයෙහි සැබෑ අරමුණ අවබෝධ කිරීමට කරන ආරාධනාවයි මේ. දිනය: 25-05-2009 ස්ථානය: අල්අහ්සා -සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2 3 4