කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරකිමු! (AV)

ඉදිරිපත් කිරීමඃ ලෆරුල්ලාහ් මව්ලවි දිනය: 01-05-2015 සිකුරාදා ස්ථානය: අල්ෆහ්මා නිවාඩු නිකේතනය, රියාද්, සවුදි අරාබියාව

Read more

දහම තුළින් සාමය (AV)

ඉස්ලාම් මුලු විශ්වයටම ව්‍යාප්ත කරන සාමය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු ඉදිරිපත් කෙරේ. දිනය: 23-06-2010 ස්ථානය: සුගතදාස කී‍්‍රඩාංගනය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 71.81 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/zakirnaik_hq.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 375.45 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/zakirnaik_hq.flv” /]

Read more