අල් කුරානයට අනූව ජේසුතුමා කව්ද? (According to the Quran, who is Jesus?)

අල් කුරානයේ සඳහන් වන පරිදි ජේසු තුමා ශ්‍රේෂ්ඨ නබිවරයෙකි. කෙසේ වෙතත් මරියම් තුමිය පියෙකු නොමැතිව එතුමාව පිළිසිඳගැනීම විශේෂත්වයකි.

Read more

මුහම්මද් තුමාණන් විසින් බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කර අල් කුර්ආනය සැකසු බව සත්‍යය ද?

මෙහි පළමු ලිපියෙන් මුස්ලිම්වරුන් අනුගමනය කරන්නේ බයිබලයේ පළමු ගිවිසුම බවට ඇති මතය පිළිබඳ ව කරුණු ඉදිරිපත් කළෙමු. මෙම ලිපියෙන් මුහම්මද් තුමාණන් විසින් බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කොට අල් කුර්ආනය සැකසු බවට ඇති මතය විමසා බලන්නට අදහස් කරන්නෙමු. 

Read more

ඉස්ලාමිකයින් අනුගමනය කරන්නේ බෛබලයේ පැරණි ගිවිසුම නේද? 

බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කොට අල් කුර්ආනය මුහම්මද් තුමාණන් විසින් සකස් කළ බවට විශේෂයෙන් ම ඇතැම් කිතුනු සහෝදරයින්ගෙන් චෝදනාවක් දකින්නට ඇත. මේ පිළිබඳ ව සවිස්තරාත්මක ව සාකච්ඡා කරන්නට අපේක්ෂා කරන්නෙමු. මුස්ලිම්වරුන් බයිබලයේ පැරණි ගිවිසුම අනුගමනය කරන බවට ද මතයක් ඉදිරිපත් වී ඇත. මෙම ලිපියෙන් දෙවනුව සඳහන් කළ මතය පිළිබඳ ව කරුණු පැහැදිලි කොට තවත් ලිපියකින් පළමු චෝදනාවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස් […]

Read more
1 2 3