ඉස්ලාමීය සහජීවනය! (AV)

ඉස්ලාම් සහජීවනය කෙතරම් අගයන දහමක්ද? යන කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග‍්‍රහ කෙරේ. එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය දිනය: 04-07-2011 ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.64 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/sahajeevanaya.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 148 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/sahajeevanaya.flv” /]

Read more

තාරුණ්‍යය! (AV)

තාරුණ්‍යය ඉතා අගනා කාලයකි, එම අවදියෙහි වගකීම් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: තව්හීද් ජමාඅත් – කොළඹ

Read more

ඉස්ලාම් පවසන සාමය! (AV)

මුලු ලොව වාසි ජනතාවටම අවශ්‍යවී තිබෙන සාමය ලබා ගැනීමට පවතින එකම මාර්ගය ඉස්ලාම් යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: තව්හීද් ජමාඅත් – කොළඹ

Read more
1 2 3