අරාබි හෝඩියේ අකුරු ඉගෙනගනිමු-4

නිෂ්පාදනය: ජුබෙයිල් කැදවීමේ මධ්‍යයස්ථානයෙහි සිංහල අංශය ඉදිරිපත් කිරීම: සමීන් නජාහි මව්ලවි තුමා, රහ්මතුල්ලාහ් ඉහ්සානි මව්ලවි තුමා.

Read more

අරාබි හෝඩියේ අකුරු ඉගෙනගනිමු-3

නිෂ්පාදනය: ජුබෙයිල් කැදවීමේ මධ්‍යයස්ථානයෙහි සිංහල අංශය ඉදිරිපත් කිරීම: සමීන් නජාහි මව්ලවි තුමා, රහ්මතුල්ලාහ් ඉහ්සානි මව්ලවි තුමා.

Read more

අරාබි හෝඩියේ අකුරු ඉගෙනගනිමු-2

නිෂ්පාදනය: ජුබෙයිල් කැදවීමේ මධ්‍යයස්ථානයෙහි සිංහල අංශය ඉදිරිපත් කිරීම: සමීන් නජාහි මව්ලවි තුමා, රහ්මතුල්ලාහ් ඉහ්සානි මව්ලවි තුමා.

Read more

නැමදීමට සුදුස්සා කවුද?

ශ්‍රී ලාංකීය මිතුරු හමුව දිනය- 09-11-2012 සිකුරාදා ස්ථානයඃ කිමියා නිවාඩු නිකේතනය-අල්ජුබෙයිල් ඉදිරිපත් කිරීමඃ මුහම්මද් සමීන් නජාහි කැඳවුම් කරු අල්ජුබෙයිල්

Read more