නවක මුස්ලිමෙකුගේ දෘෂ්ඨි කෝනයෙන් උපවාස ශීලය – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

උපවාස ශීලයෙහි යහපත පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 14-08-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.53 MB} වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Fasting-256.flv” /]

Read more

නැවුම් යථාර්ථය – (AV)

නවක මුස්ලිමෙකු සිය ජිවිතය වෙනස පිළිබඳව මෙසේ කරුණු අනාවරණය කරයි. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2