කාන්තාව මුහුණ ආවරණය කිරීම පාපයක්ද?

විශේෂ ආගමික හමුව ස්ථානය: බුහාරි මස්ජිදය – අල්කොබාර් දිනය: 29-01-2016 සිකුරාදා

Read more

මුස්ලිම් කාන්තා ඇඳුම!

 අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් විශ්වය නිර්මාණය කල දා පටන් අල්ලාහ් විසින් මිනිස් වර්ගයා යහමඟ යැවීම සඳහා උසස්වූ මඟපෙන්වීම් ඉස්ලාම්හි හදුන්වා දී ඇත. එය පහසුවෙන් වටහා ගැනීම සඳහා විවිධ ප්‍රදේශවලට අල්ලාහ් විසින් දූතවරු යවා ඇත. ඉන් අවසන් නබි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහිව සල්ලම් තුමා විසින් ලොව වාසි ජනයාට පරපූර්ණ ජීවන ක්‍රමයක් අල්ලාහ් විසින් දායාදය කරන ලදි. එම පරිපූර්ණවූ ජීවන ක්‍රමය තුළ […]

Read more

හිජාබ් එහි අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? -1

පෙරවදන සදාචාරය දිවි හිමියෙන් රැකිය යුත්තකි යන්න, මිනිස් සමාජයේ දීර්ඝ කාලයක් පැවත එන අදහසකි. ලොව ජීවත් වූ, ජීවත් වන කවුරුන් හෝ වේවා, මෙම අදහසට වෙනස් වූ තවත් අදහසක් දැරූ බවට හෝ දරණ බවට හෝ සාක්‍ෂියක් නැත.

Read more

යහපත් සමාජයකට ඉස්ලාමීය කාන්තා ඇඳුම බාධාවක්ද? (AV)

කාන්තාවන් අනන්තව අතවරයන්ට ලක්වන මෙවන් යුගයක ඉස්ලාමීය කාන්තා ඇඳුම ඇයට රැකවරණයක් ද? බාධාවක් ද? ඉදිරිපත් කිරීම: අස්හර් යූසුෆ් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more
1 2 3 4