ප‍්‍රශ්න හා පිළිතුරු – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

ප‍්‍රශ්නය: කාන්තාවන් ඉහ්රාමයේ සිටින විට තම රුව ආවරණය කළ යුතුද? දිනය: 14-02-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more