ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට!

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම: 1- පිවිතුරු සිතින් පාරායනය කිරීම. 2- මනස එයට යොමු කර මනා අවදානයෙන් යුතුව පාරායනය කිරීම. 3- ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනයට පෙර දත් මැදීම.

Read more

අල්කුර්ආනය පාරායනය කිරිමේ වැදගත්කම!

මුලු ලොව වාසි ජනතාවටම යහපත් මග පෙන්වීම වශයෙන් අනාවරණයවූ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය වෙනුවෙන් අපි ඉටු කළ යුතු යුතුකම් රාශියක් පවති. ඒ අතුරින් එය නිසි අයුරින් පාරායනය කිරීම, එය අධ්‍යයනය කිරීම, ඒ අනූව ජීවත් වීම, එය කරා සමාජය කැඳවීම.

Read more