අල්-කුර්ආනය සන්දර්භයෙන් තොරව තේරුම් කළ හැකිද? (Can the Qur’an be understood without the context?)

යම් කෘතියක් නිවැරදි තේරුම ගැනීමට නම් එය සම්පුර්ණයෙන්ම කියැවිය යුතුය. එසේ නොකර තැනින් තැන ඇති කරුණු සන්දර්භයෙන් පිට උපුටා ගැනීමෙන් සිදු වන්නේ  නිවැරදි අදහස ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමයි. කෙසේ වෙතත් ඇතැම් අය මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික අභිලාෂයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහාය. මේ අනුව ඇතැම් අය උවමනාවෙන්ම අල් කුරානයේ ඇති ඇතැම් වගන්ති එහි සන්දර්භයෙන් පිට ඉදිරිපත් කරමින් ඉස්ලාම් දහම […]

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට!

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම: 1- පිවිතුරු සිතින් පාරායනය කිරීම. 2- මනස එයට යොමු කර මනා අවදානයෙන් යුතුව පාරායනය කිරීම. 3- ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනයට පෙර දත් මැදීම.

Read more

අල්කුර්ආනය පාරායනය කිරිමේ වැදගත්කම!

මුලු ලොව වාසි ජනතාවටම යහපත් මග පෙන්වීම වශයෙන් අනාවරණයවූ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය වෙනුවෙන් අපි ඉටු කළ යුතු යුතුකම් රාශියක් පවති. ඒ අතුරින් එය නිසි අයුරින් පාරායනය කිරීම, එය අධ්‍යයනය කිරීම, ඒ අනූව ජීවත් වීම, එය කරා සමාජය කැඳවීම.

Read more