වැරදිකරුවන්ට අල්ලාහ්ගෙන් සමාව තිබේද? (Is the wrongdoers pardoned by Allah?)

කිසිම නිෂ්පාදකයෙන් තමන්ගේ නිෂ්පාදන හොඳ තත්වයේ තිබේ නම් ඒවා විනාශ කරන්නේ නැත. එසේ තිබියදී දෙවියන් ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨ මැවීමක් වන මිනිසාව අහේතුකව නිරයේ දමන්නේද නැත.

Read more

පාපොච්චාරණය 01 කොටස

By: සෙzයිනබ් අමානි පාපොච්චාරණය කිරීම පිළිබඳ  අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ මෙසේ පවසයි.. කවරෙක් අකුසලයක් කර හෝ තමාටම අපරාධයක් කරගත් පසුව අල්ලාහ්ගෙන් පව් සමාව අයැද සිටින්නේ ද, ඔහු අල්ලාහ්ව සමාවන්තයා සහ කරුණාවන්තයා ලෙස දකී..  (අල් කුර්ආනය 04:110)

Read more

පශ්චාත්තාපය පිළිගනු ලැබීමට පවතින කොන්දේසි මොනවාද?

1- ඔබ කළ පාපයෙන් ඉක්මනින් මිදී අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදිය යුතුය. 2- ඔබ කළ පාපය වෙනුවෙන් පසුතැවිලි වී දුක්වී අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදිය යුතුය. 3- කිසි විටක එම පාපය යළි නොකරමි යන ස්ථීර අධිෂ්ඨානයෙන් යුතුව අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදිය යුතුය.

Read more
1 2