අල්ලාහ් සිහි කිරීමේ මහිමය!

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් විශ්වයේ අධිපති වූ අල්ලාහ්ට සියලු ප්‍රශංසා හිමිවේ. අප සියළු මිනිස් වර්ගයාගේ වන්දනාමානයට සුදුසු එකම දෙවි නම්, අල්ලාහ් සුබ්හානව්තාලා වේ. විශ්වයේ මැව්ම් කරුවා, පාලකයා  අල්ලාහ් පමණි. මේ නිසා, මිනිසා නිරතුරුවම අල්ලාහ් අධික අධිකව සිහි කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙය ඉස්ලාම් දහමේ අල්ලාහ්ගේ ග්‍රන්ථය වන, අල් කුර්ආනය හා අවසාන දේව දූත මොහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහිව සල්ලම් තුමාගේ […]

Read more

නිරතුරුව අල්ලාහ් සිහිපත් කරමු! (AV)

ඉදිරිපත් කිරීමඃ කුර්ශිද් අහ්මද් දිනය: 01-05-2015 සිකුරාදා ස්ථානය: අල්ෆහ්මා නිවාඩු නිකේතනය, රියාද්, සවුදි අරාබියාව

Read more

ඉමහත් භාග්‍යයන් ලැබෙන යහපත් ක්‍රියාවක්!

لاََ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්” තේරැම: “නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවියෙකු (කිසිවෙකු) නොමතැ. ඔහු ඒකීයය, ඔහුට සමානව වෙන කිසිවෙකු නොමැත, බලය ඔහු සතුය, සියළු ප්‍රශංසා ඔහුට අයිතිය, සියල්ල කෙරෙහි ඔහු ශක්තිවන්තයාය”.

Read more

අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීමේ මහිමය!

قال الله تعالى ථ ඥ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ = سورة البقرة ථ 152ග උත්තරීතර අල්ලාහ් පවසයි.: ”නුඹලා මාව සිහිකරහු, මමද (ඉතා කාරුණිකව) නුඹලාව සිහිපත් කරමි.” (අල්-බකරා: 152)

Read more
1 2