අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන්-1 

අල් කුර්ආනය පිළිබඳ වැරදි අර්ථ දැක්වීම් ඉදිරිපත් කරමින් ජාත්‍යන්තර හා ජාතික සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මගින් මෙම චෝදනා ඉදිරිපත් කොට ඇති බව අපි දනිමු. මෙමගින් ඉස්ලාමය හා මුස්ලිම් ප්‍රජාව පිළිබඳ පදනම් විරහිත බියක් ඇති කිරීම ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව බව ද දනිමු. ඔවුන් මේ සඳහා උපුටා දක්වන අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ නිවැරදි විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරන්නට පෙර අල් කුර්ආනය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම් ඉදිරිපත් කිරීමේ […]

Read more

අල්කුර්ආනයේ විද්‍යාත්මක හෙළිදරව්වන්- ඕඩියෝ/වීඩියෝ

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය ශත වර්ෂ දාහතකරට පෙර අනාවරණය කළ විද්‍යාත්මක සත්‍යයන් මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: OB CREATION කොළඹ

Read more