ඉස්ලාමයෙන් පෙන්වා දෙන අසල්වැසි ප්‍රේමය (Neighborly love that is revealed in Islam)

සියලු ආගම් වලින් අසල්වැසියන්ට කරුණාව දැක්වීම ගැන උගන්වා ඇතත් ඉස්ලාම් දහමින් එය නියෝගයක් බවට පත් කොට ඇත. එබැවින් අසල්වැසියා කුමන ආගමිකයෙක් වූවත් ඔවුන්ට උදව් උපකාර කිරීම වගකීමක් වන්නේය. 

Read more

අසල්වැසියන් අමතක නොකරමු!

විද්‍යාව, තාක්‍ෂණය කෙතරම් දියුණුවූවද එය යම් සමාජයක ශ්‍රේෂ්ඨත්වය හා උසස්භාවය මනින සාධක නොවේ.  ඒ වෙනුවට සාරධර්ම, සදාචාර අතින් යම් සමාජයක් කෙතරම් ඉදිරියෙන් සිටීද එයයි ඔවුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය, උසස්භාවය මනින සාධකවිය යුත්තේ.

Read more