යහපත කරා සමාජය කැඳවන්න!

විශාල කර බැලීම සඳහා පින්තූර මත ඔබන්න. ඔබගේ මිතුරන් සමගද යහපත බෙදාගන්න. “යහපත අන් අයට දන්වන්නා යහපත කළා හා සමාන කුසල් ලබාගන්නේය” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ.

Read more

ඔබගේද වගකීමයි!

”ඔබගෙන් කවරෙකු අකුසල් කි‍්‍රයාවක් දකින්නේ ද ඔහු එය තම දෑතින් වැළක්විය යුතුයි. එය ඔහු විසින් කළ නොහැකි වුණොත් ඔහු තම මුවින් (දිවෙන්* එය වැළැක්විය යුතුයි. එය ද ඔහු විසින් කළ නොහැකි වූ විට තම සිතින් එය පිළිකුල් කළ යුතුයි. මෙයයි විශ්වාසයේ අවම මට්ටම” යනුවෙන් නබි (සල්* තුමන් පැවසූහ.

Read more

අලි බිලෝසින්

”මාගේ ජනතාවනි අල්ලාහ්ගේ ඇරයුමට ඇහුම්කන් දෙන්න” යන දේව පාඨය ප‍්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නා සේ සැකසුනු කැඳවුම් කරුවෙකුගේ ප‍්‍රකාශය මෙන්, ඉස්ලාමීය කැඳවුම් කරුවෙකු හා ප‍්‍රවීනයෙකු වන ”අලි බිලෝසින්” (රෂ්යා* රුසියානු ජනතාවට තම හද පත්ලෙන් කෙරෙන ඇරයුම.

Read more