ලෞකික ලාභ ප්‍රයෝජන වෙනුවෙන් ස්වර්ගය අහිමිකර ගන්නවාද? (Do you take away Paradise for worldly happiness?)

ස්වර්ගය සත්‍යයකි. නිරයද සත්‍යයකි. මෙලොව ජීවිතය ගතකරන ආකාරය අනුව මරණයෙන් පසු අනිවාර්යයෙන්ම ඉන් කුමකට හෝ ඇතුලත් වීමට සිදු වන්නේය. දෙවියන් පහළ කල සෑම ආගමකින්ම මේ ගැන දැනුවත් කොට ඇත. එහෙත් බොහෝ අය ඒ ගැන කිසිම තැකීමක් කරන්නේ නැත. දෙවියන් අවසාන වරට පහළ කල අල්කුරානයේ ස්වර්ගය සහ නිරය පිලිබඳ මනා පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කොට තිබේ.

Read more

අල් කුර්ආනයේ සහ හදීස්වල විස්තර කර ඇති පාරාදීස (Paradise described in the Qur’an and the Hadith)

ස්වර්ගය සහ නරකාදිය දැනටමත් මවා අවසානය. එය සත්‍යයක් මිස මිත්‍යාවක් නොවේ. ඒවා ගැන අපට දැනගැනීමට ඇති එකම මග දෙවියන් පහළ කල දහම පමණි. ඒ අනුව ලොව පහළ වූ සෑම නබිවරයෙකුම ස්වර්ගය සහ නිරය ගැන විස්තර කොට ඇත. අල් කුරානයේ ද ස්වර්ගය සහ නිරය පිලිබඳ බොහෝ විස්තර දැකිය හැකිය. එහෙත් අරාබියෙන් විස්තර කොට ඇති ස්වර්ගයේ සහ නිරයේ විස්තර වෙනත් භාෂාවකින් තේරුම් […]

Read more

ස්වර්ගයට හිමිකම් කියන්නන් කවුද?

සිකුරාදා දේශණය ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි ලෆරුල්ලාහ් බහ්ජි ස්ථානය: අල්මස්ජිදුත් තක්වා, ගාල්ල දිනය: 19 – පෙබරවාරි – 2016 සිකුරාදා

Read more