අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 7

චෝදනාව: අල් කුර්ආන් 48:19 පළමුව සුපුරුදු පරිදි ඉස්ලාම් විවේචකයින් විවින් විකෘති කොට ඉහත අල් කුර්ආන් වැකිය ඉදිරිපත් කොට ඇති ආකාරය වෙත අවධානය යොමු කරමු. 

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන්-6 

චෝදනාව: කුරාණය 9:123 ඉස්ලාමයට එරෙහිව පදනම් විරහිත වෛරී ප්‍රචාරයේ යෙදී සිටින්නන් ඉහත සඳහන් අල් කුර්ආන් වැකිය විකෘති කොට ඉදිරිපත් කර ඇති ආකාරය පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු. 

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 5 

චෝදනාව: කුරාණය 8:39 පළමුව ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් ඉහත වැකිය ඉදිරිපත් කොට ආකාරය වෙත අවධානය යොමු කරමු. “තවද (මුළු ලොව පුරාම) අල්ලාහ්ගේ ඉස්ලාමය පමණක් ඉතිරිවන ලෙස අනෙකුත් සියළුම ආගම්, ජීවන රටා, ඇදහිලි, චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර, සංස්කෘතීන්, සම්ප්‍රදායන් සහ නීති-රීති (FITNAH) භූමියෙන් විනාශකොට අතුගා දමන තුරු (මුළු ලොව පුරාම) සියළුම අන්‍යාගමිකයින්ට විරුද්ධව සටන් කරන්න. ඔවුන් තම ආගම් අතහැර ඉස්ලාමය වැළඳගන්නේනම්, අල්ලාහ්ට ඔවුන් කරන්නා […]

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 4 

චෝදනාව: කුරාණය 3:85 “තව ද කිසිම පුද්ගලයෙකු ඉස්ලාමය හැර වෙනත් ආගමක් තෝරා ගන්නේ ද හෝ ඇළුම් කරන්නේ ද, ඉස්ලාමය කිසිලෙසකින්වත් එය පිළිගන්නේ නැත. (එනම් එවැනි නිදහසකට ඉස්ලාමයේ ඉඩක් නැත)”. 

Read more
1 2 3 4 5 6 9