වෛකල්පික නැමදුම්වල වැදගත්කම (The importance of optional prayers)

වෛකල්පික නැමදුමට උදාහරණය කෙසේද යත් ව්‍යාපාරිකයෙක් තම ප්‍රධාන වෙළඳාමට අමතරව සිදු කරනු ලබන අතුරු ව්‍යාපාරයන් වැනිය. ඒවායින් ලැබෙන ලාබය නිසා ප්‍රධාන ව්‍යාපාරය වඩා හොඳින් ශක්තිමත් කරගත හැකි වන්නේය. මේ නිසා කිසිම ව්‍යාපාරිකයෙක් ඔහුට කළ හැකි අතුරු ව්‍යාපාරයක් ඇතොත් එය අත්හරින්නේ නැත. 

Read more

වෛකල්පික සලාතයන් සහ එහි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය!-01

මුස්ලිම් සමාජයෙහි බහුතරයක් විසින් වෛකල්පික සලාතයන් නොසැලකිලිමත්ව පැහැර හරීනු ලැබීම දැකගත හැක. වෛකල්පික සලාතයන්හි විශේෂත්වය, එයට ලැබෙන ප්‍රසාදයන් ඉමහත්ය. සලාතය ඉටු කරන බොහෝ සහෝදරවරුන් සලාතයට ප්‍රමාදව පැමිණීම පුරුද්දක් කරගෙන සිටි.

Read more

රාත්‍රි කාලයෙහි ඉටු කරන සලාතය!

තරාවීහ්, කියාමුල් ලයිල්, සලාතුල් ලයිල්, සලාතුත් තහජ්ජුද්, සලාතුල් විත්ර් යන විවිධ නාමයන්ගෙන් රාත්‍රි කාලයහෙි ඉටු කරන සලාතය අමතනු ලබයි. කෙනෙකු ඉෂා සලාතය ඉටු කිරීමේ පටන් ෆජ්ර් සලාතය කැදවීම තෙක් රාත්‍රි කාලයෙහි අතිරේක සලාතයන් ඉටු කිරීමට අවසර පවති.

Read more