පා මේස් මත පිරිමැදීම පිළිබඳවූ නීති රීතීන්!

කොන්දේසි: 1- සම්පූර්ණ දෝවනයෙන් පසු පා මේස් පැළඳිය යුතුය. 2- පා මේස් පිරිසිදුව පැවතිය යුතුයි.

Read more

පා මේස් මත පිරිමැදීමේ නීතිය? (AV)

පිළිතුරු සපයන්නේ : අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2015-12-12 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more