මුළු ලොවටම දායාදයක්වූ මුහම්මද් නබි තුමන්! (AV)

දිනය: 14-12-2012 සිකුරාදා ස්ථානය: මස්ජිදුත් තක්වා – ගාල්ල එළිදැක්වීම: මස්ජිදුත් තක්වා – ගාල්ල

Read more
1 2