රුකු, සුජූද්, හා ඒ දෙක අතර කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!

අපෙන් බොහෝ අය සිතා සිටින්නේ රුකුහි “සුබ්හාන රබ්බියල් අලීම්, සුජූද්හි සුබ්හාන රබ්බියල් අ:ලා” හැර වෙනත් කිසිවක් පැවසීමට නොමැති බව. තවත් අය තුන් වරක් පැවසීමත් සමග නිහඩවෙති, ඊට අධිකව පැවසීම වැරදි යන මතයක සිටිති.

Read more

සලාතය ආරම්භ කිරීමත් සමග කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!

සලාතය ආරම්භ කිරීමත් සමග ඔබ මෙයින් කැමති ප්‍රාර්ථනාවක් කිව හැක, නමුත් ඔබ කිව යුත්තේ එක් ප්‍රාර්ථනාවක් පමණි. මන්ද ඉතා සුළු වේලාවකුයි නබි සල්ලලාහු අලෙයෙිහි වසල්ලම් තුමන් තක්බීරය හා පාරායනය අතර නිහඩව සිටියේ. ඉමාම් පාරායනය ආරම්භ කිරීමත් සමග අපි කිසිවක් පාරායනය නොකර නිහඩව එය ශ්‍රවණය කිරීමයි අනිවාර්්‍යය වන්නේ. නමුත් සමහරු ඒ කිසිවක් නොතකා පාරායනය කරති එය සුන්නාවට පටහැනිය. සලාතයට ප්‍රමාදව පැමිණෙන […]

Read more

සලාතය අවසන් කිරීමෙන් පසු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනා! (AV)

සලාතය අවසන් කිරීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, එයට ලැබෙන උසස් ප්‍රසාදයන් පිළබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්- සවුදි අරාබියාව

Read more

සලාතයෙහි නීති රීතීන් කිහිපයක්!-14 (AV)

සලාතයට ප්‍රවිශ්ටවී පාරායනය කළ යුතු පරිච්ඡේදයන්, රුකුඃ කළ යුතු ආකාරය, එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, පසුව රුකුඃ හි සිට නැගිටීම එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ආදි කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ . ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්- සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2