සුජූදයෙහි සිට සලාම් දක්වා-15 (AV)

සුජූද් කළ යුතු ආකාරය, එහි පැවසිය යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, අත්තහියියාත් ඉරියව්ව එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ආදි කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ. ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්, සවුදි අරාබියාව

Read more

සලාතයෙහි නීති රීතීන් කිහිපයක්!-14 (AV)

සලාතයට ප්‍රවිශ්ටවී පාරායනය කළ යුතු පරිච්ඡේදයන්, රුකුඃ කළ යුතු ආකාරය, එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, පසුව රුකුඃ හි සිට නැගිටීම එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ආදි කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ . ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්- සවුදි අරාබියාව

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්-13 – (AV)

ප‍්‍රථම තක්බීරය හා ඉන් පසු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාවන්, පාරායනය කළ යුතු පරිච්ඡේදයන්, පසුව රුකුඋ කිරීම එහි උසුරිය යුතු උසුරීම් වැනි කරුණු පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 21-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2