රමළාන් හා උපවාසය පිළිබඳ දේශණ!

දේශණය නැරඹීම සඳහා මාතෘකාව මත click කරන්න දේශක මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

Read more

රමදාන් මාසයේ පැහැර හරිනු ලබන සුන්නාහ්!

රමදාන් මාසයේ පැහැර හරිනු ලබන සුන්නාහ් දේශක (කතෘ): අෂ්ෂෙයික් මුහම්මද් නාසිරුද්දීන් අල්බානී රහිමහුල්ලාහ් සිල්සිලාතුල් හුදා වන් නූර් පටි අංක 590 න් උපුටා ගන්නා ලදී

Read more

රමළාන් හා උපවාසය පිළබඳ නීති රීතීන් ඉතා කෙටියෙන් -01

නව සඳ බලා රමළාන් මස තීරණය කිරීම වළාකුළු නිසා එය නොදුට විට ෂඃබාන් මස තිහ වශයෙන් සම්පූර්ණ කර රමළාන් මස උපවාසය ආරම්භ කිරීම.

Read more
1 2 3 5