අල්ලාහ්ගේ උසස් නාමයන් හා ගුණාංගයන්-01 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 04-10-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 10.38 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Al-asmauwassifath-1.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 104.94 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published.