සත්‍ය ගවේෂණයෙහි අග‍්‍ර ඵළය (AV)

සත්‍ය සොයා ගිය ගමනක තමන්ට ලැබුනු අත්දැකීම් මෙම මාතාකෘව යටතේ අනාවරණය කෙරේ.
දිනය: 10-10-2008
ස්ථානය: ඉස්ලාමීය තරුණ සංවිධානය, කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 12.34 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Arahuman.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 122.43 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published.