ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය මුලු ලෝක වාසි ජනතාවටම දෙණ පණිවුඩය මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ.
දිනය: 08-12-2006
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 7.69 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/massageofquran.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 79.44 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *