තාරුණ්‍යය! (AV)

තාරුණ්‍යය ඉතා අගනා කාලයකි, එම අවදියෙහි වගකීම් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ.
දිනය: 15-10-2009
ස්ථානය: තව්හීද් ජමාඅත් – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.61 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Tharunyaya.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 151.85 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Tharunyaya.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.