නැවුම් අත්දැකීම් (AV)

නවක මුස්ලිමෙකු සිය ජිවිතය වෙනස පිළිබඳව මෙසේ කරුණු අනාවරණය කරයි.
දිනය: 15-10-2009
ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.72 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio2/a.azeez.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 3.40 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/A.Azeez256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.