දේව විශ්වාසය- (AV)

සැබෑවූ විශ්වාසයක් කෙනෙකු තුළ ගොඩනැගීමට නම් ඔහු සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි පළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ.
දිනය: 15-10-2009
ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.16 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/muslim.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 86.59 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/A.rahuman256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.