අර්ථවත් ජීවිතයකට – (AV)

අගනා මිනිස් ජීවිතයේ ඒකායනය අරමුණ පිළිබඳව මෙම මාතෘකව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ.
දිනය: 03-09-2009
ස්ථානය: ඉෆ්තාර් කඳවුර, අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 10.76 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/Ar-jeevitaya.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 59.76 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Ar-jeevitaya-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.