දුල්හජ් මස මුල් දින දහයෙහි සුවිශේෂත්වයන්- ඕඩියෝ/වීඩියෝ

දුල්හජ් මස මුල් දින දහයෙහි සුවිශේෂත්වයන් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 05-11-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 7.89 MB}

undefined

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 38.22 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Tendays-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.