මිනිසා සිය ජීවිතයෙහි සැබෑ අරමුණ අවබෝධ කිරීමට කරන ආරාධනාවයි මේ.
දිනය: 25-05-2009
ස්ථානය: අල්අහ්සා -සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.22 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/Jev-yatartaya.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 87 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Jev-yatar-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *