ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 24-12-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල් -සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 12.89 MB}

[audio:http://www.worldmuslimmedia.com/yayuthumaga/Audio/MP3/fiqh12-256.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 100 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh12-256.flv” /]

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *