කිතු දහමෙහි ඉගැන්වීම් තුළ ද පවතින්නේ ඒක දේව සංකල්පයයි යන මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ.
දිනය: 09-04-2009
ස්ථානය: මස්ජිද් ඉමාම් සහබි,මල්වාන

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 19.32 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio2/christiyanity.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 100 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/christiyanity256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *