සලාතයෙහි ආරම්භය (AV)

සලාතයෙහි නීති රීතීන් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 21-01-2010
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.83 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/kirath.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 91.65 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV2/Kirath-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.