මුස්ලිමෙකු සිය දෛනික ජීවිතය ගත කළ යුත්තේ කෙසෙද? යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 09-04-2009
ස්ථානය: මස්ජිද් ඉමාම් සහබි,මල්වාන

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 24.13 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/life.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 96.65 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV2/Life-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *