නිවැරදි ප‍්‍රතිපත්තිය – (AV)

දිනය: 15-10-2009
ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 10.43 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/niwaradipra.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 96.65 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV2/Niwaradipra-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.