විවෘත පණිවුඩයක්! (AV)

මෙලොව උපත ලැබූ සෑම මිනිසෙකුම මෙහි ඉදිරිපත් කරන කරුණු පිළිබඳව අපක්‍ෂපාතීව විමසා බැලිය යුතුය.
දිනය: 10-10-2007
ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 7.33 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/nmdam.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 74.31 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV2/NMDDAM-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.