ප‍්‍රශ්නය: සිය බිරිඳ ස්පර්ෂ කිරීමෙන් දෝවනය නිෂ්ඵල වෙයිද?
දිනය: 15-02-2011
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 1.47 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/Quiz1.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 14.44 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Quiz1.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *