ප‍්‍රශ්නය: කාන්තාවන් ඉහ්රාමයේ සිටින විට තම රුව ආවරණය කළ යුතුද?
දිනය: 14-02-2011
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 1.31 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/Quiz4.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 10.08 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Quiz4.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *