මාංශ ආහාර පිළිබඳ ඉස්ලාමීය ස්ථාවරය –2- (AV)

ඉස්ලාම් දහම මුල්කොටගෙන විවේචනයට ලක්වෙන තවත් මාතෘකාවක් නම් එයයි මාංශ ආහාර පිළිබඳවූ අවසරය. ඉතා බුද්ධිමත් අයුරින් එයට පිළිතුරු සැපයේ.
දිනය: 24-12-2007
ස්ථානය: CPTJ – MATALA

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 5.94 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/mansa2.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 59.31 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/Mihlar2-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.