අසන්නන්ගේ ප‍්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු – (AV)

ඉස්ලාම් සම්බන්ධව අසන්නන්ගේ ප‍්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු
දිනය: 10-09-2007
ස්ථානය: කොබාර්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 8.64 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/quiz-6.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 87.33 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/quiz-6.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.