හජ්, උම්රා කර්තව්‍යන් සඳහා අත්වැළක් – 2 – (AV)

අපි ඉටු කරන හජ්, උම්රා කර්තව්‍යයන් අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි පිළිගනු ලැබීමට නම්, එය අපි ඉටු කළ යුත්තේ කෙසේද? යන මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ.

දිනය: 15-10-2010

ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි දම්මාම්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 13.93 MB}

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 145.97 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/Haj-2.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.