හජ්, උම්රා කර්තව්‍යයන් සඳහා අත්වැළක්- 4 – (AV)

අපි ඉටු කරන හජ්, උම්රා කර්තව්‍යයන් අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි පිළිගනු ලැබීමට නම්, එය අපි ඉටු කළ යුත්තේ කෙසේද? යන මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ.

දිනය: 29-10-2011

ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි දම්මාම්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 13.75 MB}

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 142.98 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/Haj-4.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.