ප‍්‍රශ්නය: සජ්දතුෂ් ෂුක්ර් කළ යුත්තේ කෙසේ ද? එහි කුමක් පාරායනය කළ යුතු ද?

මුහම්මද් නයීම්.

කෙනෙකුට යම් සුභදායි පණිවුඩයක් ආරංචිවූ විට, තමන් අපේක්‍ෂා කරමින් සිටී යහපතක් ඉටු වූ විට හෝ යම් කරදරයකින් තමන්ව අල්ලාහ් ආරක්‍ෂා කළ විට අල්ලාහ්ට ස්තූති කිරීමක් වශයෙන් කරන සුජූදයටයි ”සජ්දතුස් ෂුක්ර්” යනුවෙන් කියනු ලබන්නේ. නබි (සල්) තුමන්ගේ මිතුරන් අතුරින් කඃබ් ඉබ්නු මාලික් (රලි) තුමන්, තමන්ට අල්ලාහ්ගෙන් සමාව ලැබුනු එම සුභ ආරංචිය ශ‍්‍රවණය කිරීමත් සමගම අල්ලාහ්ට ස්තූති කිරීමක් වශයෙන් සුජූද් කළේය”. මෙය දීර්ඝ පුවතක කොටසකි. (මූලාශ‍්‍රයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්).

සජ්දතුෂ් ෂුක්ර් කිරීම සඳහා දෝවනය අවශ්‍ය නොවන අතර, එය රාත‍්‍රි, දහවල් කියා වෙනසක් නැත කුමන අවස්ථාවකදිවූවද කළ හැක. කිබ්ලාවට මුහුණලා කිරීමද අවශ්‍ය නොවේ. එය එක් සජදාවක් වන අතර එම සජදාවෙහි සාමාන්‍යයෙන් සෙසු සජදාවන් කරන විට පවසන ”සුබ්හාන රබ්බියල් අඃලා” පවසා පසුව අල්ලාහ් අපට ඉටු කළ දුන් එම යහපත සිහිපත් කරමින් ඔහු ප‍්‍රශංසා කළ යුතුය. මෙම සජ්දාවට තක්බීර් හෝ සලාම් නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *