සුනාමි ඛේදවාචකය ඉස්ලාමීය දෘෂ්ඨි කෝනයෙන්- (AV)

සැබවින්ම මෙලොව සිදුවන විනාශයන්ට වගකිව යුත්තේ මිනිසාය, මුලු සමාජ සංස්ථාවම විනාශ මුඛය කරා ළඟාවන විට එයින් මානවයා මුදවාගැනීමේ වගකීමද පැවරී ඇත්තේ එම සමාජයේ අනෙකුත් සාමාජකයින්ටය. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් එහි සියල්ලන් වරද අනුමත කරන විට එම සමාජයේ පරිහානිය මෙතරම් යැයි කිව නොහැක.

දිනය: 04-11-2005
නිශ්පාදනය:
ඕ.බී. ක්රීයේෂන්ස්, 41 ජලාශය පාර, කොළඹ-9

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 19.78 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio2/tsunami.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 109 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/tsunami256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.